Kamu Bankası Yüzde 120 Sermaye Artırımına Gidiyor

Türkiye Kalkınma Bankası bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Bankanın bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye içinde, 2 milyar 500 milyon TL’den tamamı nakden olmak üzere 3 milyar TL artırılarak 5 milyar 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı alındı.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın sermayesinin yüzde 1’i halka açık ve Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Kalan kısım ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın.

Bankadan KAP’A gönderilen sermaye artırımı ile ilgili açıklama şöyle:

“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 16.01.2024 tarihli kararı ile; Bankamız plasman imkanlarını artırmak amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 10.000.000.000,00-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.000.000.000,00 TL (%120 oranında) artırılarak 5.500.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına,2. Artırılan 3.000.000.000,00.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 300.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı, Borsa’da işlem gören nitelikte ve kayden izlenen pay olarak ihracına,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan satılmasına,6. Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ’inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,7. Yönetim Kurulu’nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’un onaylanmasına,8. Sermaye artırımının başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den aracılık hizmeti alınması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü; ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamı’nın yetkili kılınmasına, Oybirliğiyle karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx